Behavioral AI For Social Change

תנאים

ברוכים הבאים ל– הייב (HIVE), מיזם המסייע לזהות תכנים אמיתיים או כוזבים (Fake news) הקשורים למדינת ישראל ("המיזם"). אנו, חברת הייב אורבן בע"מ, ח.פ. 516741485 (ה"חברה", "אנו/אנחנו"), פיתחנו את המיזם ומתפעלים אותו. השימוש במיזם כפוף לתנאי שימוש אלה ("התנאים") והם מהווים חוזה מחייב בינך לבין החברה. אישור התנאים והשימוש במיזם מעיד על הסכמתך לתנאים ולמדיניות הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתנאים, עליך להימנע מכל שימוש במיזם. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל מיועדים כמובן לכל המינים והמגדרים.

שימוש

אתה רשאי להשתמש במיזם בלא תשלום אבל רק בכפוף לתנאים אלה. אינך רשאי להשתמש במיזם למטרות מסחריות או עסקיות.

הגבלות על השימוש

כשאתה משתמש במיזם, עליך לפעול לפי התנאים ולציית גם לכל חוק ודין החלים עליך. בנוסף לכך, אינך רשאי - לנסות להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני אבטחה או הגנה במיזם או בתוכן הנלווה לו. לנסות לפגוע באבטחת המידע במיזם או בכל רשת או שרת שבשימוש החברה, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של החברה, או לנסות לבצע כל צורה של בדיקה, סריקה, איסוף נתונים, אחזור מידע, ניווט רובוטי, התקפה או פריצה למיזם או למערכות החברה. להשתמש במיזם באופן שיש בו או העלול להוות עבירה, עוולה נזיקית או פגיעה בזכות צד שלישי כלשהו, על-פי הדין. לנסות להפריע, לשבש או להכביד על פעילות מערכות המחשב של החברה הקשורות למיזם. לנסות לאסוף, להשיג, או לאחזר מידע אישי על או בקשר עם משתמשי המיזם. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לעדכן, למכור, או להשתמש באתר ו/או בפריטי המידע של המיזם ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו לכל מטרה, מסחרית או אחרת. אנחנו רשאים לנקוט בצעדים על-מנת להגביל, לחסום או למנוע ממך שימוש במיזם, בלא צורך להודיע לך על כך מראש, וזאת אם נסבור, לפי שיקול דעתנו, שהפרת את הוראות תנאים אלה או עשית שימוש לרעה במיזם.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני במיזם, לרבות כל התכנים שהחברה עצמה מציגה ומפרסמת בו, המידע ותהליכי עיבודו, הפטנטים, זכויות היוצרים, והתהליכים המסחריים והטכנולוגיים המשמשים את החברה בתפעול המיזם או משולבים בו, סימני המסחר והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל מוניטין המזוהה עם אלה – כולן בבעלותה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש. למעט זכויות השימוש המוגבלות האמורות במפורש בתנאים אלה, אינך מקבל זכויות או בעלות כלשהן במיזם או בקניין הרוחני שקשור בו. אנחנו לא טוענים לבעלות בתכנים שאתה עצמך מעלה למיזם. הבעלות בהם תישאר בידי מי שהוא בעל התכנים לפי החוק.

שינויים

אנחנו רשאים בכל עת ובלא צורך להודיע לך על כך מראש: לעדכן, לשנות, להתאים או לשפר את המיזם מעת לעת, לרבות זמינותו ותכונותיו. להשהות או להפסיק את פעילות המיזם, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע. לחסום או להסיר תכנים מהמיזם באופן זמני או קבוע. לחסום, באופן גורף או חלקי, את שימושך במיזם. זכור: שינויים במיזם עלולים להיות כרוכים בתקלות וגם לעורר אי-נוחות בשימוש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה, תלונה או דרישה כלפינו אם נבצע איזו מהפעולות האלה.

העדר אחריות

המיזם ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS). החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת באופן מפורש או משתמע שהמיזם יתן תוצאות, שהתוצאות המתקבלות מהשימוש במיזם יהיו מדויקות, מהימנות או מועילות, שהמיזם יתאים לשימוש מסוים או שהמיזם יהיה זמין בכל עת, מאובטח ופעיל ללא עיכובים או שגיאות. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו או כלפי מי מטעמנו בגין המיזם, לרבות בגין תכונותיו, התכנים הכלולים בו, יכולותיו, זמינותו, פעולתו, תגובותיו לתכנים שתמסור, התוצאות שיציג, מגבלותיו ומידת התאמתו אליך ולצרכיך. השימוש במיזם, לרבות השימוש בכל תוכן ומידע המצוי בו או המוצג באמצעותו או כל מידע שאתה בוחר לחלוק בו, הינו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הגבלת חבות

אנו לא נישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף (לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום, הוצאה או נזק לא ממוני, פגיעה במוניטין וכיו"ב), שייגרמו לך או למי מטעמך, לרבות נזקים הקשורים או הנובעים, במישרין או בעקיפין, מהמיזם, מהשימוש בו או מההסתמכות עליו, מתכונותיו או מתנאי שימוש אלה.

סיום השימוש במיזם

המיזם לא מחייב אותך לפעול בהיקף נתון כלשהו או למשך זמן מוגדר. אם אתה רוצה בכך, אתה רשאי תמיד פשוט להפסיק להשתמש במיזם או לחסום אותו באפליקצית WhatsApp. אנו רשאים לחדול מהפעלת המיזם כליל, או למשך זמן מסוים – בין אם לכל המשתמשים ובין אם למשתמשים מסוימים. במקרה שנחליט שלא לאפשר לך להמשיך להשתמש במיזם, נשלח על כך הודעה לאפליקצית WhatsApp במספר הטלפון שבאמצעותו השתמשת במיזם. במקרה כזה עליך להפסיק לצמיתות כל שימוש במיזם.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על תנאים אלה, על השימוש במיזם ועל כל מחלוקת בינך לבין החברה, הוא דין מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בגין כל תביעה או הליך משפטי הקשורים לתנאים אלה או ליחסיך עם החברה, מוקנית לבתי המשפט המוסמכים הנמצאים במחוז שיפוט תל-אביב בישראל. למרות זאת, החברה רשאית להגיש כלפיך הודעת צד ג' לשיפוי בכל בית משפט הדן בתובענה שגורם אחר הגיש נגד החברה ושבה החברה טוענת כי אתה צד ג' החב כלפיה בשיפוי.

שינויים בתנאים

אנו רשאים לשנות את התנאים מעת-לעת. במקרה של שינוי מהותי בתנאים, נפרסם על כך הודעה מראש. אם לא תסכים לתנאים החדשים, עליך לחדול מכל שימוש במיזם. אם תמשיך להשתמש במיזם לאחר שינוי התנאים, זה ייחשב להסכמה מצדך לתנאים החדשים. בכל מקרה, התנאים העדכניים יהיו זמינים לעיון באתר החברה שכתובתו www.hiveurban.com/terms-and-privacy.

עודכן בתאריך: 24.10.2023

פרטיות

מיזם הייב מסייע לזהות תכנים אמיתיים או כוזבים (Fake news) הקשורים למדינת ישראל ("המיזם"). המיזם מתייחס בכבוד לפרטיות חבריו, מי שהמידע האישי שלהם נאסף בידיו ומשתמשיו. תנאים אלה מסבירים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה במיזם. הם סוקרים את האופן שבו המיזם משתמש במידע הנמסר לו על-ידי משתמשי המיזם או שנאסף בעת פעולתו. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. היא מיועדת כמובן לכל המינים והמגדרים.

מסירת פרטים למיזם

בעת השימוש במיזם, או כשאתה מצטרף אליו, המיזם יקבל מאפליקציית WhatsApp את שם המשתמש ומספר הטלפון שלך. בנוסף, יקבל המיזם את ההודעות שתשלח אליו הכוללות תכנים שאתה חושד שהם כוזבים (Fake news). אינך חייב על פי חוק למסור את הפרטים והדבר תלוי ברצונך ובהסכמתך. עם זה, אם תמסור פרטים שגויים, או תימנע ממסירת כל הפרטים הדרושים בנו, זה עלול למנוע מאיתנו לתפעל את המיזם למטרתו, להיעזר בך, לסייע לך או ליצור אתך קשר. אם תמסור לנו פרטים אישיים של צד שלישי, נא עשה כל מאמץ סביר כדי לקבל מראש את הסכמתו לכך, כדי שנוכל להשתמש בהם בהתאם למדיניות זו.

מטרות השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו אודותיך כשתשתמש במיזם, יישמרו במאגר המידע של המיזם. המידע ישמש בהתאם להוראות מדיניות זו והחוק. הוא נועד לתפעול המיזם ולמימוש מטרותיו, לרבות יצירת קשר אתך ובמקרה המתאים – אספקת סיוע למי שזקוק לכך.

מסירת מידע לאחרים

המיזם פועל באמצעות אפליקציית WhatsApp. כמובן שאין למיזם אחריות או שליטה על המידע שנאסף על ידי אפליקציית WhatsApp בעצמה. פרטים על כך נמצאים במדיניות הפרטיות של אפליקציית WhatsApp הזמינה לך כאן. המיזם לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף במהלך שימושך במיזם אלא במקרים הבאים: אם התקבל בידי המיזם צו משפטי של רשות המוסמכת לדרוש זאת; במקרה שהמיזם יסבור כי מסירת המידע לגורם אחר נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי או במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המיזם. אם פעילות המיזם תאורגן במסגרת אחרת או תמוזג איתו, המיזם יהיה רשאי להעביר את המידע שנאסף לגוף החדש, בתנאי שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. אנו לא נישא יישאו בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או נטען כי נגרם על ידי או בקשר לשימוש או ההסתמכות על כל תוכן האתר או באמצעות קישורים הזמינים באתר או מקושרים אליו.

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכויותיך במידע

כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק אצלנו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם סירבנו לכך, עלינו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירוב שלנו לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש המיזם למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה למיזם לפעול כאמור.

מידע סטטיסטי

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע סטטיסטי לגביך בין השאר בנוגע לנוהגיך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, במרבית המקרים באמצעות ספקים חיצוניים שלנו הפועלים בסביבת האתר עבור מפעילי האתר. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות משתמשים בעת שימוש באתר, ועשוי לכלול בין היתר, את אופן ודרך פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם ההקלדות וכו'.

אבטחת מידע

אנו פועלים בהתאם לסטנדרטים מקובלים ובהתאם להוראות הדין בכדי לשמור על סודיות המידע הנעבד בשרתי האתר. פעולות כאמור אמנם מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר ולשרתי האתר, אולם לא ניתן לספק הגנה מוחלטת מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

המיזם רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, נשתדל לעדכן על כך לפני כניסת השינויים לתוקף, למעט אם השינויים יבוצעו לפי דרישת החוק. המשך השימוש במיזם לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול משימוש במיזם.

פנה אלינו

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש במיזם, או אם יש לך כל שאלה, הצעה, או תלונה על מדיניות זו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת המייל contact@hiveurban.com. נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.
עודכן לאחרונה: 24.10.2023.